Denne fase kaldes jf. ydelsesbeskrivelsen for forprojekt. Fasen har til hensigt slutteligt at indhente nødvendige myndighedstilladelser. For at kunne udarbejde et forprojekt skal der foreligge et projektforslag.

Hvis Jeres projekt kræver en byggetilladelse, og I gerne vil være sikre på, at I kan få en byggetilladelse, inden I fortsætter med at bruge tid og penge på at realisere dit byggeprojekt, kan AR-CO rådgive herom.

AR-CO kan hjælpe Jer med at indhente byggetilladelse til Jeres projekt, så I sikre Jer, at projektet er lovligt iht. alle gældende love & regler. Ligeledes skal I være opmærksomme på om Jeres ejendom er underlagt regler omkring fredning eller bevaringsværdighed.

AR-CO sørger for, at byggeansøgningen er fyldestgørende og indeholder alle relevante informationer, så I ikke risikerer en lang sagsbehandlingstid hos kommunen pga. manglende informationer eller misforståelser.

En byggeansøgning ansøges digitalt med AR-CO´s NEM-ID gennem Byg og Miljø. Byggetilladelsen fremsendes ligeledes til AR-CO som sørger for videreformidling og gennemgang med Jer. Evt. sagsbehandlings gebyr fra Kommunen viderefaktureres til Jer.

HVAD KAN EN BYGGEANSØGNING TYPISK INDEHOLDE

  • Fuldmagt fra Jer som giver AR-CO lov til at foretage div. ansøgninger på Jeres matrikel.
  • En gennemgang af lokalplanen og evt. bindende servitutter på grunden.
  • Digital skriftlig ansøgning med info om bl.a. energiklasse, bebyggelsesprocent, materialebeskrivelse.
  • Tegninger typisk i målestok 1:100 med angivelse af bl.a. bygningshøjder og byggeskel.
  • Vejledning om byggetilladelsen og dens indhold.

Der skelnes imellem simpelt og kompliceret byggeri. Bemærk, at detaljerede tegninger ikke er nødvendige for at få en byggetilladelse, så man kan gå i gang med sit byggeprojekt. Men for at få en ibrugtagningstilladelse, når byggeriet er færdigt, kræver det detaljerede tegninger og evt. statistiske beregninger, varmetabsramme eller energiramme, som dokumenterer, at byggeriet lever op til samtlige krav i Bygningsreglementet, hvis projektet sortere under kompliceret byggeri.

Når I skal indsende den endelige, detaljerede dokumentation til kommunen, skal I samtidig skrive under på, at dit byggeri overholder lovgivningen, og at I har vedlagt den fornødne dokumentation, der viser dette.


AR-CO KAN OGSÅ HJÆLPE I DISSE TILFÆLDE

  • Hvis Jeres projekt kræver dispensation fra byggeloven.
  • Naboorienteringer
  • I er i tvivl, om Jeres byggeprojekt kræver en byggetilladelse
  • Jeres byggeprojekt kræver den lovpligtige varmetabsramme
  • Jeres byggeprojekt kræver den lovpligtige energiramme

Kontakt for mere info


HVORFOR FÅ UDARBEJDET EN BYGGETILLADELSE?

Der er mange love og regler, man skal have styr på, når byggeri skal have en byggetilladelse. Uden en tilladelse risikerer I en bøde og kan i værste fald blive bedt om at rive byggeriet ned igen for egen regning. Iht. byggelovgivningen må man ikke påbegynde byggeri, før man har en byggetilladelse. Ligeledes er det heller ikke tilladt at foretage nedrivninger uden tilladelse.

I forbindelse med en byggetilladelse, så skal I selv sørge for at tjekke lokalplaner, servitutter og deklarationer, hvilket kommunen ikke gør for Jer.

Hvis Jeres ansøgning ikke indeholder alle relevante informationer, kan ansøgningsperioden tage lang tid og blive meget dyr.

Det kan være svært, at vide, hvad en byggetilladelse skal indeholde, og hvordan den skal udføres. F.eks. hvor mange tegninger der skal vedlægges, om der skal søges om dispensation, hvor detaljerede tegningerne skal være etc.

I forbindelse med en byggetilladelse, så skal I selv sørge for at tjekke lokalplaner, servitutter og deklarationer, hvilket kommunen ikke gør for Jer.

Hvis Jeres ansøgning ikke indeholder alle relevante informationer, kan ansøgningsperioden tage lang tid og blive meget dyr.

Det kan være svært, at vide, hvad en byggetilladelse skal indeholde, og hvordan den skal udføres. F.eks. hvor mange tegninger der skal vedlægges, om der skal søges om dispensation, hvor detaljerede tegningerne skal være etc.

HVILKEN RÅDGIVNING HAR I TYPISK BRUG FOR INDEN INDHENTNING AF EN BYGGETILLADELSE?

Efter et idémøde er det typisk blevet besluttet, hvilket projekt, I vil fortsætte med. Den efterfølgende rådgivning, som I typisk vil have brug for, vil være forskellig, alt efter hvilket projekt I skal have udført og Jeres behov for yderligere rådgivning.