Denne fase kaldes jf. ydelsesbeskrivelsen for hovedprojekt. Fasen har til hensigt slutteligt at indhente nødvendige priser og indgå entrepriseaftaler med involverede entreprenører. Dvs. frem til at projektet er klar til udførelsesmæssigt at gå i gang. For at kunne udarbejde et hovedprojekt skal der foreligge et forprojekt. Det er dog ikke nødvendigvis aktuelt at der også foreligger en byggetilladelse.


BYGGEDOKUMENTER ER YDERST VIGTIGE, HVIS I VIL SIKRE JERES BYGGEPROJEKT JURIDISK OG HAVE STYR PÅ DETS ØKONOMI OG KVALITET.

AR-CO kan udføre grundige, gennemarbejdede byggetegninger og -beskrivelser, som entreprenører kan bygge efter, og som I kan bruge til at indhente tilbud ud fra. Byggetegninger bliver udført i den fase der kalder Hovedprojekt.

Kontakt AR-CO nu!


HVAD INDEHOLDER MØDET

Detajlerede tegninger & beskrivelse
Detaljerede målfaste oversigtstegninger (facader, planer, snit), som entreprenører kan bygge efter.

Bygningssamlinger
Detaljer med komplicerede bygningssamlinger.

Materialebeskrivelse
Materialebeskrivelse af alle materialer.

Samlet materiale
Samlet materiale, som kan bruges til at indhente og sikre sammenlignelige byggetilbud.

Tidsplan

Juridiske dokumenter
Juridiske dokumenter og aftaler overfor entreprenører.

Økonomiskøn
Ajourført økonomiskøn fra AR-CO, såfremt det er hensigtsmæssigt.

Tegninger & beskrivelse
Tegninger og beskrivelse, som kan bruges til at få en ibrugtagningstilladelse, hvis dit projekt kræver en byggetilladelse.

Det konkrete omfang af hovedprojektet bliver bestemt ud fra hver enkelt sags kompleksitet. Hovedprojektet er ofte en viderebearbejdning af enten myndighedsprojektet eller arkitektskitsen. Hvis der er behov for en varmetabsramme eller energiberegning, så er AR-CO også behjælpelig med det.


HVIS DER ER BEHOV FOR EN INGENIØR, SÅ SAMARBEJDER AR-CO MED NOGLE DYGTIGE OG ERFARNE INGENIØRER.

Se samerbejdspartner


Hvilke fordele er der ved at få udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelser?

Detaljerede tegninger
Detaljerede tegninger og beskrivelser samt en professionel kontrakt er det vigtigste for at sikre et godt byggeprojekt.

Større sikkerhed
Jo mere gennemarbejdet Jeres projekt er, jo større sikkerhed har I for, at den byggetekniske kvalitet, byggeøkonomien og tidsplanen holder, og at I får et vellykket byggeforløb.

Tilbudspriserne
Tilbudsgivende entreprenører kan give pris på præcis det samme arbejde, da projektet er godt defineret. Dermed ved I, at tilbudspriserne indeholder det samme arbejde.

Risici
Det er næsten altid bygherre, som tager alle risici ved ikke at beskrive sit byggeprojekt godt nok.

Unødige udgifter
I risikerer ikke ændringer under byggeriet, som ofte betyder unødige udgifter og ekstraarbejde, da alle beslutninger er taget og defineret.

Byggetilladelse
Tegningerne og beskrivelsen kan bruges til at få en ibrugtagningstilladelse, hvis Jeres byggeri kræver en byggetilladelse.

Reduceret misforståelser
Risikoen for fejl, mangler og misforståelser under udførelsen minimeres væsentligt.

Hvilket materiale skal Vi have klar inden udarbejdelse af byggetegninger?

Inden AR-CO kan lave bygningstegninger og beskrivelser, vil der ofte være behov for at træffe beslutninger om økonomi, design og funktionalitet, dette er der normalt taget stilling til under udarbejdelse af de forudgående faser. Se under Proces. (Hvilken proces skal vi linke til her Torben?)